wtorek, 26 marca 2019

162. Kolizja na rondzie Otolińska w Płocku

KOLIZJA NA RONDZIE
 Zapraszam na 
https://youtu.be/yezhbGvU6tA

Rondo Otolińska w Płocku stało się miejscem niejednego wypadku lub stłuczki. Takie nieszczęście  przytrafiło się mojemu czytelnikowi, który zauważył, że na tym rondzie są dwie sprzeczne ze sobą organizacje ruchu. 

Założył, że obowiązuje nakaz znaku C-12, czyli że jezdnia i jej pasy ruchu na rondzie Otolińska biegną, zgodnie z zasadami "ruchu okrężnego" jedynie okrężnie, tak jak to wskazuje piktogram znaku. Zignorował zatem strzałki kierunkowe na skrzyżowaniach wlotowych, których nie powtórzono na obwiedni, oraz linię prowadzącą  do wylotu i kontynuował jazdę (żółty ślad na rys. 1) na skrzyżowaniu wylotowym prawym pasem ruchu okrężnie biegnącej jezdni. Lewym pasem ruchu na obwiedni poruszał się (czerwony ślad na rys. 1) inny kierujący, który uznał za obowiązujące oznakowanie poziome z linią prowadzącą do wylotu, a znak C-12 potraktował  jedynie za odpowiednik znaku C-9 nakazujący jazdę z jego prawej strony  (z prawej strony wyspy środkowej ronda). 

Rys. 1
Kolizja na rondzie Otolińska w Płocku
wykorzystano: www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=O4a3XxXhSw8

Czytelnik przyznał, że będąc w stresie uznał się winnym i przyjął mandat, jednak gdy ochłonął doszedł do wniosku, że winnym jest tu zarządca drogi, co tak to argumentował:

"Może się mylę, ale znak C-12 od 1999 roku nie jest już znakiem nakazu kierunku jazdy (te znaki są opisane w § 35, a nie 36 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych), to kierujący w każdej chwili może opuścić tą okrężnie biegnącą jezdnię i skręcić z niej na wylotowym skrzyżowaniu lub zjeździe TYLKO Z ZEWNĘTRZNEGO PASA RUCHU w prawo zgodnie z art. 22.1, art. 22.2.1 i art. 22.5 p.r.d. na dowolny pas ruchu na drodze wylotowej. 

Dlatego przy wielu pasach na drodze wylotowej nie wyznacza się przed przejściami dla pieszych pasów ruchu. Na wlotach "obiektu zorganizowanego wg zasad ruchu okrężnego" nie ma prawa być strzałek kierunkowych, gdyż kierujący kontynuuje dotychczasową jazdę na wprost drogą która zmieniając swój kierunek biegnie dookoła wyspy lub placu, a nie na wprost do żadnego z wylotów."

Rys. 2
Rzeczywisty układ pasów ruchu na rondzie Otolińska w Płocku

Czytelnik spytał, czy może się odwołać od mandatu (złożyć wniosek w sądzie rejonowym o jego anulowanie) i obciążyć winą zarządcę drogi? 

Ponieważ został ukarany 
Art. 86 § 1 k.w. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”.  Przedmiotem ochrony jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, które opiera się zarówno na opisanych prawem wprost, jak i nieskodyfikowanych wprost zasadach zapewniających to bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, lub w związku z ruchem drogowym. 

 Wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu lądowym z art. 86 § k.w. polega na niezachowaniu należytej ostrożności, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czym jest m.in. spowodowanie kolizji lub wypadku. 

Dla dalszego działania konieczne jest zadbanie o to, by organ nakładający grzywnę w postępowaniu mandatowym jednoznacznie podał w związku z naruszeniem jakiego przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym powstało zagrożenie w ruchu. Należy też pamiętać, że złożenie wniosku dotyczy jedynie anulowania mandatu nałożonego bezprawnie za czyn, który jest zgodny z obowiązującym prawem. Gdyby tu organizacja ruchu była jednoznacznie okrężna, to niesłuszne nałożenie grzywny byłoby łatwe do wykazania. 

Tu kierujący nie powinien przyjąć mandatu i w zwykłym trybie przed sądem wykazać, że przynajmniej współwinnym zaistniałej sytuacji jest zarządca drogi. 

Strzałki na wlotach wskazują, że rondo jest zorganizowane wprost wg ogólnych zasad ruchu z podporządkowanym wlotem, czyli że zarówno prawy, jak i lewy, pas ruchu na wlocie biegnie na wprost do przeciwległego wylotu w poprzek drogi z pierwszeństwem. 

Niestety i to rondo ma wadę wrodzoną, czyli bezprawne oznakowanie wlotu znakiem C-12 "ruch okrężny" dodanym do znaku A-7, pod pretekstem, że rondo nie może mieć podporządkowanych wszystkich wlotów, czyli ustalonego znakiem A-7 pierwszeństwa na wszystkich drogach wylotowych. Ta narodzona w 2005 roku w Krakowie patologia wynika z BEZPRAWNEGO traktowania złożonej budowli typu rondo, pod względem zasad ruchu, w całości tak jak gdyby to było jedno klasyczne skrzyżowanie, tyle tylko, że z wysepką na środku. To wymysł współtwórców i komentatorów starego, pełnego sprzeczności z prawem europejskim, Kodeksu drogowego z 1983 roku. Wg tym miernych ale wiernych ekspertów PRL znak C-12 to jedynie odpowiednik znaku C-9.


Czytelnik odrobił z należyta starannością pracę domową i ma rację, ale pominął fakt, że na wlotach ronda Otolińska w Płocku namalowano jednak strzałki kierunkowe, co jak sam stwierdził, zaprzecza nakazowi znaku C-12 "ruch okrężny". Powinno go to zmobilizować do zbadania rzeczywistej organizacji ruchu. Dlatego wjeżdżając kierujący ma obowiązek sprawdzić jak na jezdni ronda oznaczono znakami przebieg pasów ruchu. Jeżeli biegną one zgodnie ze wskazaniem strzałek na znaku, czyli jedynie okrężnie, to obowiązującą jest organizacja ruchu o międzynarodowej nazwie "ruch okrężny". Jeżeli pasy ruchu biegną od wlotu do wylotu, to rondo, wbrew znakowi C-12, zorganizowano wprost wg ogólnych zasad ruchu, czyli z przebiegiem pasów ruchu zgodnym ze strzałkami na jezdni, a nie na znaku.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy linie w oznakowaniu poziomym są nieczytelne lub gdy oznakowanie poziome jest wyrazem radosnej twórczości jakiegoś ignoranta, który wewnętrzny pas ruchu oznacza jako okrężny, a zewnętrzny jako "kierunkowy", co ma miejsce na omawianym rondzie. Na dodatek na samym rondzie nie ma oznakowania kierunkowego, zatem jadący tu wewnętrznym, okrężnie biegnącym pasem ruchu, nie wie czy ten pas rzeczywiście biegnie okrężnie, czy na wprost do wylotu. 

Animacja innej kolizji
Rondo Otolińska w Płocku
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=O4a3XxXhSw8

Biorąc pod uwagę okrężny przebieg lewego pasa ruchu jadący nim, wbrew strzałce na wlocie, nie miałby prawa do skrętu w prawo z lewego pasa ruchu. Wbrew temu namalowano jednak linię prowadzącą kierującego z lewego pas ruchu na wprost do wylotu. Podobnie z jadącym prawym pasem ruchu, gdyż linia po jego lewej stronie biegnie JEDNOZNACZNIE OKRĘŻNIE, czyli dla obu tak jak to pokazuje znak C-12, a na wylotach na wprost do wylotu, zaprzeczając okrężnie biegnącej linii środkowej.

Oznakowanie poziome ronda Otolińska w Płocku zgodne z organizacją ruchu "ruch okrężny", czyli nakazem znaku C-12, pokazano na rysunku 2 i 3, a zgodne z segregacją kierunkową wlotów, czyli wprost wg ogólnych zasad ruchu zgodnie ze wskazaniem strzałek na jezdni, na rysunku 4 i 5. Aby poprawnie oznakować to rondo należy wybrać jedno z pokazanych rozwiązań, a nie ich połączenie,  co wprost zaprzecza obowiązującemu od 20 lat prawu.

Rys. 2
Rondo Otolińska zorganizowane wg zasad "ruchu okrężnego",
czyli zgodnie ze wskazaniem strzałek na znaku C-12

Rys. 3
Zasady ruchu obowiązujące przy okrężnie biegnącej jezdni

Rys. 4
Rondo Otolińska zorganizowane wprost wg ogólnych zasad ruchu, 
czyli zgodnie z oznakowaniem kierunkowym wlotów

Rys. 5
Rondo Otolińska w Płocku 
Zasady poruszania się przy poprawnym oznakowaniu kierunkowym
ronda odśrodkowego

Po właściwym oznakowaniu pionowym i poziomym wszystko staje się jasne i oczywiste, i co najważniejsze, bez związku z Kodeksem drogowym z 1983 roku oraz nieuprawnioną praktyką WORD i zarządców dróg.

Przy ogólnych zasadach ruchu, bo bez wątpienia taka była intencja organizatora ruchu, jadący prawym pasem ruchu, który biegnie na wprost do wylotu,  NIE MOŻE SKRĘCIĆ W LEWO, a jadący lewym pasem ruchu, też biegnącym jednoznacznie na wprost do wylotu, ma świadomość tego, że co skrzyżowanie może pojechać na wprost do wylotu bez zmiany kierunku jazdy, natomiast zamierzając jechać do następnego wylotu musi skręcić  w lewo na lewy pas ruchu drogi poprzecznej. 

Kierujący który odmówi przyjęcia mandatu i udowodni przed sądem, w trakcie normalnej rozprawy, że został wprowadzony w błąd wadliwym oznakowaniem, wymusi na sądzie zajęcie stanowiska w sprawie trwającej od 2005 roku patologii bezprawnego dodawania do znaku A-7 znaku C-12 opartej na pełnym sprzeczności z prawem międzynarodowym poprzednim  Kodeksie drogowym z 1983 roku. 

Będzie za darmo i mam nadzieję, że zgodnie z obowiązującym od ponad 20 lat prawem o ruchu drogowym. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że sąd powoła biegłego, który nie wie czym jest "ruch okrężny" w rozumieniu nakazu znaku C-12, nie wie, że znak ten w 1999 roku stał się ponownie odpowiednikiem znaku D,3 "obowiązujący ruch okrężny" wg Konwencji wiedeńskiej. 

W konkretnej sprawie sąd może zarzucić obwinionemu, pod warunkiem że mu to udowodni, działanie rozmyślne lub brak szczególnej ostrożności i w związku z tym nie wykonanie manewru obronnego lub odstąpienia od wykonania manewru.  Nie będzie jednak mógł pominąć milczeniem istniejącej tu podwójnej, sprzecznej ze sobą, organizacji ruchu, co jest przestępstwem drogowym. 
Szerokości

niedziela, 24 marca 2019

161. Zajmowanie pasa ruchu po skręcie z dwóch na trzy pasy ruchu

ZAJMOWANIE PASA RUCHU
Zapraszam na 
https://youtu.be/yezhbGvU6tA

Zmiana kierunku jazdy, mylona ze zmianą kierunku ruchu oraz kierunkiem wg Konwencji o ruchu drogowym, to jeden problem, ale budzącym równie wiele emocji i kontrowersji jest także temat zajmowania właściwego miejsca nie tylko przed, ale także za skrzyżowaniem w rozumieniu zasad ruchu (art. 2.10 ustawy Prawo o ruchu drogowym). 


https://www.youtube.com/watch?v=pbi3WZFXwi0Wbrew praktyce WORD i przeróżnym wymysłom miernych ale wiernych "ekspertów" rodem z PRL, szczególnie wbrew współtwórcom i komentatorom tworzonego w stanie wojennym starego Kodeksu drogowego z 1983 roku, SPRAWA ZAJMOWANIA PASA RUCHU po zmianie kierunku jazdy jest równie jednoznaczna (chociaż nie wprost), co zajmowanie miejsca na drodze przed skrzyżowaniem. Zająć pas ruchu można przez jego zmianę wg art. 22.1, art. 22.4 i art. 22.5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, lub przez bezpośredni wjazd (wejście). Na filmie mamy skrzyżowanie na którym na drodze poprzecznej wyznaczono znakami pasy ruchu (linie prowadzące na powierzchni skrzyżowania). Nie ma linii prowadzących dla skręcających, którzy mają prawo zmienić kierunek jazdy w lewo z dwóch pasów ruchu. 


Skręcający z lewego pasa ruchu wjeżdża na lewy pas ruchu drogi poprzecznej i KOŃCZY MANEWR zmiany kierunku jazdy w lewo. Podobnie skręcający w lewo z pasa obok kończy manewr na pasie obok, tu na środkowym. 

Rys. 1
Kadr z filmu

Rys. 2
Zajęcie pasa ruchu za skrzyżowaniem z oznaczonymi znakami na drodze poprzecznej pasami ruchu (linie prowadzące) powinno być zgodnie z pasem przed skręceniem, licząc od strony zgodnej z kierunkiem zmiany

Rys. 3
Organizacja ruchu bez linii prowadzących (górny rysunek) dla skręcających i z liniami prowadzącymi (dolny rysunek)


Jeżeli lewy pas ruchu na drodze poprzecznej byłby przeznaczony tylko dla uprawnionej grupy pojazdów (BUS, TAXI) lub tylko do skręcania w lewo, to dla skręcających stosuje się linie prowadzące, które pozwalają im zakończyć manewr o jeden pas ruchu dalej (rys. 4).
Skręcający ze skrajnego pasa ruchu może pojechać wzdłuż linii krawędziowej jezdni lub wzdłuż linii prowadzącej, natomiast jadący pasami obok, tylko wzdłuż linii prowadzącej dla ich pasa ruchu, niezależnie od ilości wolnych pasów ruchu po ich prawej stronie. 

Rys. 4
Linie prowadzące dla skręcających w lewo

Powyższa zasada dotyczy także skręcających w prawo. Skręcający w prawo z prawego pasa ruchu kończy skręt na prawym pasie ruchu, a skręcający z pasa obok, na pasie obok, chyba że prawy pas ruchu jest tylko do skręcania w prawo lub jest pasem np. dla tylko dla autobusów. Wtedy obowiązkiem organizatora ruchu jest zastosowanie linii prowadzących pozwalających na wjazd od razu na sąsiedni pas ruchu. Jeżeli skrajny pas ruchu jest przeznaczony np. na postój autobusów lub taksówek, organizator ruchu może przesunąć linię krawędziową jezdni o jeden pas ruchu dalej lub linią krawędziową wydzielić zatokę przystankową, która tu kończy się pasem włączania (rys. 5). Gdyby to był dodatkowy pas ruchu do skręcania, to zamiast linii krawędziowej jezdni  namalowano by linię rozdzielającą pasy ruchu, tak jak na rysunku 6.


Rys. 5
Kadr z Jedź bezpiecznie - 736
Wbrew autorowi odcinka, na przystanek POZA JEZDNIĄ, mogą wjechać tylko autobusy 

Rys. 6
Dodatkowy pas ruchu do skręcania w prawo, tu z przystankiem autobusowym NA JEZDNI 

Wielka szkoda, że zamiast uczyć znaczenia malowanych na jezdni linii, które należą do drogowych znaków poziomych, namawia się kierujących do ich lekceważenia.

A tu kolejny film ilustrujący szerzenie bezprawia przez praktykę WORD. Wg niej skręcający w lewo ze skrajnego prawego pasa ruchu dwupasowej jezdni, ma na trzypasowej jezdni drogi poprzecznej zając od razu prawy pas ruchu, czyli zmieniać na skrzyżowaniu  pas ruchu na prawy, na dodatek z włączonym lewym kierunkowskazem. Prawidłowe tory jazdy pokazano na rys. 7.


Rys. 7
Skręt w lewo bez zabronionej prawem zmiany pasa ruchu na skrzyżowaniu 
z włączonym lewym kierunkowskazem


Należy zatem zapamiętać, że NA SKRZYŻOWANIU każdy kierujący "PILNUJE SWEGO PASA RUCHU", także jadąc na nim bez zmiany kierunku jazdy, gdyż na skrzyżowaniu NIE ZMIENIA SIĘ PASA RUCHU. Czyni się to PRZED WJAZDEM na skrzyżowanie, lub dopiero po jego opuszczeniu. Mówimy tu o elementarnym skrzyżowaniu w rozumieniu zasad ruchu, a nie o złożonej z takich skrzyżowań skanalizowanej budowli w formie skrzyżowania dróg publicznych, np. typu rondo. Było one 20 lat temu postrzegane w całości jako jedno skrzyżowanie, tyle tylko, że z wysepka na środku, i to wg nieuprawnionych, sprzecznych z prawem międzynarodowym, wymysłów ignorantów z czasów PRL. 

Niepisane prawo do zajmowania "dowolnego" pasa ruchu dotyczy WJAZDU NA PAS RUCHU drogi poprzecznej, przy braku linii prowadzących dla tej drogi na powierzchni skrzyżowania, wtedy gdy zmiana kierunku jazdy dozwolona jest tylko z jednego pasa ruchu (rys. 8).
Rys. 8
Zajmowanie dowolnego pasa ruchu 

Kierujący może zająć dowolny pas ruchu (WJECHAĆ na dowolny pas ruchu) drogi wylotowej (skrzyżowanie wylotowe) skręcając w prawo, tak jak na rys. 9, np. z ronda zorganizowanego wg zasad "ruchu okrężnego" lub na skrzyżowaniach pośrednich takiej budowli zorganizowanej wprost wg ogólnych zasad ruchu. Co do zasady powinien skręcając zająć możliwie najmniej miejsca, ale zachowując szczególną ostrożność, może wjechać, w zależności od warunków ruchu lub jego zamiarów na inny niż najbliższy pas ruchu.


W związku z pytaniami o zajmowanie miejsca na (przed i za) skrzyżowaniu wlotowym dowolnej budowli drogowej zorganizowanej zgodnie z zasadami "ruchu okrężnego", to przypominam, że wjazd na "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" to zawsze kontynuowanie dotychczasowej jazdy na wprost, a nie zmiana kierunku jazdy w rozumieniu art. 22.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kierujący nie włącza kierunkowskazów i kontynuuje jazdę SWOIM PASEM RUCHU, licząc pasy od prawej krawędzi jezdni. Dopiero po  opuszczeniu skrzyżowania może zmienić pas ruchu zgodnie z art. 22.1, art. 22.4 i art. 22.5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Rys. 9
Złożona ze skrzyżowań zwykłych budowla drogowa typu rondo z dwoma pasami ruchu na jezdniach wlotowych i trzema pasami ruchu na obwiedni;
zorganizowana zgodnie z zasadami "ruchu okrężnego" czyli 
zgodnie z nakazem znaku C-12

Szerokości

środa, 20 marca 2019

160. Czy ministra Marka Chodkiewicza zastąpi poseł Rafał Weber?


KTO ZASTĄPI MINISTRA
Zapraszam na 
https://youtu.be/yezhbGvU6tA

Podsekretarz stanu w MI, Marek Chodkiewicz odszedł  na emeryturę.
Dymisja w ministerstwie infrastruktury
Foto Jolanta Michasiewicz
Marek Chodkiewicz


W dniu 6 marca 2019 roku Rzecznik Prasowy Ministerstwa Infrastruktury poinformował, że wiceminister Marek Chodkiewicz przechodzi na emeryturę. Nie ukrywam, że bardzo ucieszyła mnie ta informacja, Wreszcie, a w kwietniu skończy 67 lat, będzie mógł odpocząć. 

Najważniejsze, że nie będzie już miał okazji ogłupiać, w imieniu państwa, polskich kierujących, myląc np. kierunek ruchu z kierunkiem jazdy w oficjalnym stanowisku resortu, co opisywałem na blogu przy okazji odpowiedzi na interpelację poselską posła Lassoty w sprawie "pierwszeństwa łamanego".

Wg niepotwierdzonych informacji 66-letni Marek Chodkiewicz, poleciał ze stanowiska za zbyt nachalne lobbowanie na rzecz Transportowego Dozoru Technicznego, który pisał ustawę pod siebie, próbując przejąć kontrolę nad stacjami diagnostycznymi, na dodatek obciążając je dodatkowymi kosztami.Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ocenił ten pomysł negatywnie i w grudniu zaprzestano, z wniosku posła Jarosława Kaczyńskiego, procedowania zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, w związku z tą sprawą. 

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje za opłatą, w drodze decyzji poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań. 


Marek Chodkiewicz, przejął stanowisko po dymisji inż. geodety Jerzego Szmita w 2017 roku. Wcześniej pracował w NIK, skąd trafił za sprawą Lecha Kaczyńskiego do stołecznego Magistratu. Kiedy PiS stracił władzę w Warszawie, został zastępcą szefa Służby Wywiadu Wojskowego. Od 2007 roku był m.in. dyrektorem generalnym NIK. Był też dyrektorem Gospodarstwa Pomocniczego Rady Ministrów. Na wiceministra awansował ze stanowiska wicedyrektora Orlen-u.„Gazeta pl Wiadomości” spekuluje, iż stanowisko obejmie urodzony w 1981 roku w Tarnobrzegu, mgr prawa, poseł Rafał Weber. W latach 2010-2015 był radnym Stalowej Woli, a od 2015 roku jest posłem. Jest członkiem sejmowej Komisji Infrastruktury i Obrony Narodowej.


Poseł Rafał Weber, jeszcze w Sejmowej Komisji Infrastruktury

Poseł jest absolwentem wydziału prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Pracował w biurze posła do PE Tomasza Poręby (2009-2014) i w biurze senatorskim Janiny Sagatowskiej (2013-2014). 

W 2014 r. został wicedyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. U mnie ma plus za to, że kocha sekundniki na sygnalizatorach.

ttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=2169239346472153&set=pcb.2169250749804346&type=3&theater

poniedziałek, 18 marca 2019

159. Pas włączania. Jedź bezpieczne 737

A teraz drugi temat odcinka 737 "Jedź bezpiecznie", czyli wjazd z łącznicy na drogę z pierwszeństwem. Temat był już poruszany przy omawianiu skrzyżowań autostradowych.  Tam z łącznicy wjeżdża się na na skrzyżowanie, a z niego bezkolizyjnie na pas włączania. Tu powinno być identycznie, bez linii warunkowego zatrzymania złożonej z trójkątów. 

Stan istniejący z zatartą przerywana linią prowadzącą na  skrzyżowaniu

Oznakowanie powinno być tu bezkolizyjne z linią ciągłą, by NIKOMU nie przyszło do głowy zmienianie pasa ruchu na skrzyżowaniu, co tu jest nagminne. Policja powinna karać zmieniających pas ruchu na linii prowadzącej. To, że linia prowadząca jest przerywania, nie upoważnia nikogo do zmiany pasa ruchu na powierzchni skrzyżowania. 

Wbrew ekspertowi z Krakowa, Policja nie ma prawa uznać winnym, w przypadku kolizji, wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej, gdyż wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem BEZKOLIZYJNIE pasem włączania. Współwinnym może być  tu jedynie zarządca drogi, który nie rozumie obowiązującego prawa oraz troski o poprawę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Skrzyżowanie z pasem włączania

Jeżeli intencją organizatora ruchu było umożliwienie bezpośredniego wjazdu autobusów na prawy pas ruchu, to należało oznakować poziomo to skrzyżowanie tak jak na rysunku poniżej. Wtedy ma sens zarówno linia warunkowego zatrzymania, jak i znak A-7, który powinien być wtedy uzupełniony znakiem D-1 na drodze z pierwszeństwem. 

Skrzyżowanie bez pasa włączania


Szerokości

niedziela, 17 marca 2019

158. Dwukierunkowe RONDO. Jedź bezpiecznie -737

Kolejny odcinek "Jedź bezpiecznie" i kolejne popisy prowadzącego. 

Zacznijmy od trójwlotowego skrzyżowania skanalizowanego okrągłą wyspą środkową. Pan Dworak mówi coś o rondzie, ale chyba myli mu się organizacja ruchu o międzynarodowej nazwie "ruch okrężny" z budowla drogową o nazwie rondo. 

Panie Marku. W rozumieniu przepisów budowlanych jest to RONDO zorganizowane wprost wg ogólnych zasad ruchu,  z pierwszeństwem na jednym z kierunków, na dodatek z dwukierunkowymi jezdniami biegnącymi na wprost do wylotów. 

Tu, wbrew prowadzącemu, nie ma żadnej dowolności i zdań odrębnych, gdyż zasad ruchu NIE określa ani WORD, ani dyrektor MORD, lecz jednoznacznie ustawa Prawom o ruchu drogowym.

Jadący drogą z pierwszeństwem, w dowolnym kierunku, nie włączają kierunkowskazów i pokonuje ten obiekt jadąc możliwie blisko prawej krawędzi drogi z pierwszeństwem, . 

Jadący z lewej może zmienić kierunek jazdy w prawo, czyli opuścić jezdnię drogi z pierwszeństwem, co należy sygnalizować prawym kierunkowskazem. Może to uczynić przed lub za wysepką. 

Jadący drogą z pierwszeństwem z prawej strony może zmienić kierunek jazdy w lewo, sygnalizując swój zamiar lewym kierunkowskazem, także przed lub za wysepką. 

Jadący od dołu drogą podporządkowaną, która się rozwidla, może pojechać w prawo na dwa sposoby. Z lewej lub z prawej strony wysepki. Tak samo, z lewej lub z prawej strony wysepki, może pojechać zamierzający zmienić kierunek jazdy w  lewo. Co ciekawe, można tu zawracać jadąc dookoła wysepki w lewo lub w prawo. 

Oczywiście kierujący jadą możliwie najwygodniej. Wszystkie drogi są tu dwukierunkowe. Kierujący muszą pamiętać, że to "rondko", tak jak każdy obiekt skanalizowany, to obiekt złożony ze skrzyżowań. Tu są trzy osobne skrzyżowania w rozumieniu zasad ruchu, dwa podporządkowane i jedno równorzędne.


Skrzyżowanie dróg publicznych skanalizowane okrągłą wyspą środkową
Szerokości

sobota, 16 marca 2019

157. Ogłupianie kierujących, czyli Jedź bezpiecznie - 736.

Zapraszam na 
https://youtu.be/yezhbGvU6tA

Z Panem Markiem Dworakiem, dyrektorem MORD Kraków i sekretarzem Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dzieje się coś dziwnego. Kolejny odcinek serii i kolejny raz zamiast nauki bezpiecznej jazdy, ogłupia polskich kierowców.

Kadr z odcinka 736 "Jedź bezpiecznie"

Okazuje się, że krakowscy kierowcy, wbrew opiniom dyrektora MORD, prezentują wyższy poziom wiedzy i rozsądku, niż on.  

Pokazany na filmie "niby pas ruchu", nie jest trzecim pasem ruchu dla "odpowiedzialnych kierowców", lecz oddzielony linią krawędziową  przystanek autobusowy z pasem włączania dla AUTOBUSÓW. Namawianie kierowców, by korzystali z przystanku zamiast z pasa do skręcania w prawo, powinno być KARANE.

No i mój ukochany temat - RONDO. Ile jeszcze czasu potrzebuje Pan Ekspert, by zrozumieć, że RONDO to budowla drogowa w kształcie okrągłego placu lub skrzyżowania dróg publicznych skanalizowanego okrągłą wyspą środkową, o dowolnej wielkości i organizacji ruchu, zależnej od zastosowanego oznakowania. Rondo jest "skrzyżowaniem o ruchu okrężnym" tylko w mowie POTOCZNEJ, i to za sprawą  miernych ale wiernych urzędników państwowych z czasów PRL. Czyżby Pan Marek też był ekspertem, tylko z racji zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji?


wtorek, 5 marca 2019

156. Ronda Jeża w Koszalinie - Kolizje

Zapraszam na 
https://youtu.be/yezhbGvU6tA

Koszalińskie rondo Jeża to rondo odśrodkowe z podporządkowanymi wszystkimi wlotami, niestety z wadą wrodzoną, czyli bezprawnym oznakowaniem wlotów znakami C-12 "ruch okrężny" traktowanymi wciąż, wg starego Kodeksu drogowego z 1983 roku, jedynie jako odpowiednik znaku C-9.

Ta narodzona w 2005 roku w Krakowie patologia czyni z Polaków analfabetów drogowych. Za sprawą dwudziestoletniej już praktyki WORD, opartej wciąż na prawie drogowym z czasów PRL i stanu wojennego, a nie obowiązującym Kodeksie drogowym, oraz bezmyślności urzędników GDDKiA i braku wiedzy "ekspertów" z NIK, którzy swego czasu kontrolowali oznakowanie naszych dróg, znak C-12 nadal jest bezprawnie traktowany jako znak nakazu kierunku jazdy z prawej strony wyspy ronda, a rondo w całości jako jedno skrzyżowanie.

Wielu moich czytelników ma pretensje, że piszę o kodeksach, konwencjach, ustawach i rozporządzeniach, zamiast konkretnie jak ma być, bez tego wszystkiego, co miało im pomagać w zrozumieniu prawa, im przeszkadza. Niestety są i tacy, którzy nie wierzą w to, że od 20 lat nikt nie zauważył tego bezprawia i samowoli. Miliony wydawane na poprawę BRD, na sympozja, spotkania i narady, i bezkrytycznie winią za wszystko obowiązujące prawo, co jest na rękę hochsztaplerom, manipulantom i dyletantom, uznawanym w środowisku przez takich samych, za ekspertów o niepodważalnym autorytecie. 

Na szczęście, społeczeństwo widząc niekończące się dyskusje o rondach, ruchu okrężnym, zmianie kierunku jazdy i kierunku ruchu, o pierwszeństwie łamanym, kierunkowskazach i zawracaniu, staje się coraz bardziej dociekliwe. Mają świadomość, że to nie bierze się z niczego, zaczyna dociekać źródła tego bezprawia. Kto by kiedyś pomyślał, że egzaminowany podda w wątpliwość wiedzę i kompetencje państwowego egzaminatora i na dodatek wygrywa z nim w sądzie? Komu przyszłoby do głowy, że można nie zgodzić się z policjantem, i wygrać z nim w sądzie, albo że powołany przez Policję biegły przyzna racje obwinionemu? Niestety bez paragrafów się nie wyedukują. 

Tym którzy chcą tylko wiedzieć, a niekoniecznie rozumieć, radzę, by zapamiętali, że tak jak są tylko dwa rodzaje zakrętów (w lewo i w prawo), tak też są tylko dwa rodzaje rond (okrężne i odśrodkowe). 

Na tych pierwszych, okrężnych, jedzie się zgodnie ze wskazaniem strzałek na znaku C-12, czyli okrężnie biegnącą jezdnią przy jej prawej krawędzi, z której skręca się tylko w prawo z prawego (zewnętrznego) pasa ruchu na dowolny pas ruchu drogi wylotowej. Na nich lewy okrężnie biegnący pas ruchu służy tylko i wyłącznie do omijani i wyprzedzania innych kierujących, co na małych obiektach powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. 

Na tych drugich, odśrodkowych, jedzie się zgodnie ze wskazaniem strzałek na jezdni, gdyż pasy ruchu i jezdnie biegną przy takiej organizacji ruchu na wprost do wylotów (ronda z centralną wyspą i rozsuniętymi wlotami oraz ronda odśrodkowe, spiralne i turbinowe). Na tych rondach, gdy mają podporządkowane wszystkie wloty,  dodawane są BEZPRAWNIE do znaków A-7 "ustąp pierwszeństwa"   znaki C-12 "ruch okrężny" (polska, narodzona w Krakowie w 2005 roku, patologia). 

W tym miejscu pragnę szczerze podziękować Panu Janowi Santowskiemu, projektantowi ronda Jeża (rys. 1) właścicielowi APP JAN SONTOWSKI, który w dniu 2019-02-27, jako pierwszy projektant wypowiedział się w sprawie bezprawnego znakowania znakami C-12 budowli drogowych, które nie mają nic wspólnego z "ruchem okrężnym".  Tak oznakowanym rondem jest rondo Jeża w Koszalinie. Wielka szkoda, że tej wiedzy nie mają osoby opiniujące stałą organizację ruchu, zarządcy dróg,  sekretarze WR BRD , egzaminatorzy WORD, policjanci, naukowcy, bo trudno winić o brak właściwej wiedzy wadliwie szkolonych od 20 lat kierowców. 

Rys. 1
Rondo Jeża w Koszalinie

Jestem projektantem tego ronda. Oczywiście w jego oznakowaniu nie powinno być znaku C-12 ponieważ w organizacji ruchu nie przewidziano na nim ruchu okrężnego (pasy wokół ronda) lecz przejazd równoległy (pasy w relacji na wprost przez obszar skrzyżowania z ominięciem wyspy. Skręt w prawo z pasa prawego (jest wydzielony), skręt w lewo z pasa lewego wokół wyspy ronda ale to nie jest ruch okrężny. Takich rond zaprojektowałem kilka w latach 1996 - 2016. niestety nigdzie nie mogłem uzgodnić oznakowania bez znaku C-12 na wlocie. Organa zatwierdzające, opierając się na przepisach (moim zdaniem źle czytanych) każą ustawiać zbitkę znaków A-7, C-12. Wiem, że w opinii policji ronda te są oceniane pozytywnie ponieważ są (mimo tego C-12) czytelne i mniej kolizyjne od rond o geometrii rond tradycyjnych z ostrym zakrętem na wylocie. Istotnym elementem geometrii tych moich rond są proste jezdnie wylotowe, które podkreślają przebieg relacji z pierwszeństwem. pozdrawiam JanS.

Rozumiem, pańskie stanowisko, gdyż to samo usłyszałem od  wielu projektantów, którzy nie odważyli wypowiedzieć się publicznie, tak jak Pan, na temat tej ogólnopolskiej patologii.

Zajmijmy się zatem  organizacją ruchu ronda Jeża, które bardzo przypomina amerykańskie ronda ośrodkowe, tam nazywane "modern roundabouts" (rys. 2), czyli "nowoczesne ronda", przez niektórych "super fachowców" tłumaczone jako "nowoczesny ruch okrężny", czyli skręcanie w lewo przy wyspie z włączonym lewym kierunkowskazem, i to jeszcze przed wjazdem na tą złożoną ze zwykłych skrzyżowań  budowlę drogową. Tu należy dodać, że dla tych jedynie amerykańskich rond opracowano, podobnie jak w Kanadzie, Australii czy Wielkiej Brytanii, specjalne  zasady ruchu, które nie mają nic wspólnego z prawem europejskim i Konwencją o ruchu drogowym.

Rys. 2
Amerykańskie "nowoczesne rondo" bez znaków "ruch okrężny"

Mają one charakterystyczne  ułożenie linie rozdzielające pasy ruchu, i co ważne, opisane prawem federalnym obowiązujące na nim zasady ruchu,  czego nie ma w naszym i europejskim prawie, dla którego słowo rondo nie istnieje. Budowla typu rondo, to budowla złożona z tylu skrzyżowań ile na nim krzyżujących się lub łączących ze sobą dróg posiadających jezdnię. 

Mamy tu cztery skrzyżowania typu X, proste, gdyż to skrzyżowania dróg jednokierunkowych z pierwszeństwem ustalonym znakami na każdym z kierunków. Jak powinny być oznaczone wg polskiego i europejskiego prawa przedstawia rys. 3.

Rys. 3
Polskie (europejskie) nowoczesne rondo odśrodkowe


By pokonać taki obiekt, mając tablicę przedrogowskazową odzwierciedlającą układ dróg, kierujący nie musi mieć na wyposażeniu samochodu  zwiadowczego drona.  Nie musi też notować kto i kiedy wjechał na rondo i ile razy objechał wyspę środkową.  

Kierującego interesują kolejno pokonywane skrzyżowania i to jest wszystko co należy wiedzieć. 

Niestety przy obecnie zastosowanym oznakowaniu kierujący musi mieć świadomość, że zastosowany tu w oznakowaniu znak C-12 to, wg prawa z 1983 roku, jedynie odpowiednik znaków C-1 lub C-9, które stawiane są na wyspie środkowej, a nie obowiązujący od 20 lat znak nakazu "ruch okrężny" wg obecnego prawa.

Jadący wewnętrznym pasem ruchu ma do wyboru, przy skręcie w lewo, dwa pasy ruchu (zielony ślad). Część kierujących będzie uważała, widząc znak C-12 i i brak linii prowadzących od wlotów, że na pasie wewnętrznym obowiązuje "ruch okrężny"  (żółty ślad), co ilustruje rys. 4.  W USA przepisy federalne nie pozwalają na taką jazdę, a poza tym, inaczej niż w naszym prawie, jest tam określone pierwszeństwo przy opuszczaniu ronda.

Rys. 4
Zasady ruchu przy obecnym oznakowaniu

Dlatego oznakowanie powinno być takie jak na rysunku 5. Dwupasowa droga z pierwszeństwem biegnie jednoznacznie na wprost do wylotu.

Rys. 5
Oznakowanie poziome zgodne z polskim i europejskim prawem

Abstrahując od praktyki WORD, skręcający w lewo może to uczynić tylko z lewego pasa ruchu skręcając na lewy pas ruchu drogi poprzecznej. Linie przerywane w obrębie każdego skrzyżowania mogą przekraczać jedynie jadący na wprost, bez zmiany kierunku jazdy, czyli zjeżdżający i wjeżdżający. Przedstawiono to na rysunku 6.

Rys. 6
Zasady ruchu przy poprawnym oznakowaniu poziomym

Ciekaw jestem opinii Pana Projektanta. Kierujący, w przypadku kolizji, mają prawo do roszczenia w stosunku do zarządcy drogi, gdyż wadliwe oznakowanie, dwie różne organizacje ruchu na jednym obiekcie, to przestępstwo drogowe.


Ryszard R. Dobrowolski