sobota, 25 marca 2017

85. Najważniejsza jest ZDAWALNOŚĆ.

     Tym razem nie o RONDACH i RUCHU OKRĘŻNYM, ale nadal o opacznym rozumieniu zasad ruchu przez PAŃSTWOWYCH egzaminatorów WORD, którzy tak bardzo i ślepo uwierzyli w geniusz i nieomylność swoich dyrektorów, że pomimo wyższego wykształcenia przestali samodzielnie myśleć. 

Na dodatek od dwóch dekad ubezwłasnowolniają instruktorów OSK stosując w praktyce egzaminacyjnej interpretację Prawa o ruchu drogowym wg nieobowiązujących od dwóch dekad, z powodu sprzeczności w wielu miejscach z Konwencją wiedeńską, Kodeksu drogowego z 1983 roku.


Pan Marcin Płaszewski (instruktor OSK) odpowiadając na WADLIWIE SFORMUŁOWANE PYTANIE (nie jest prawdą, że za skrzyżowaniem jest jeden pas ruchu) pokazał film ze związanym z pytaniem skrzyżowaniem. Pytanie brzmiało: Kto ma pierwszeństwo przy wjeździe na jednopasową część drogi wylotowej w sytuacji gdy jazda na wprost przez skrzyżowanie dozwolona jest z dwóch pasów ruchu? Po pierwsze droga wylotowa dla omawianego kierunku jazdy ma, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dwa pasy ruchu. Po drugie kierującego w Polsce co do zasady obowiązuje jazda prawym pasem ruchu, a przy jednym pasie ruchu w danym kierunku jazda przy prawej krawędzi jezdni. Po trzecie na "skrzyżowaniu" w rozumieniu zasad ruchu (art. 2.10 prd) kierujący nie ma prawa zmieniać pasów ruchu.

Pan Instruktor przekonuje, wbrew obowiązującemu prawu, że jadący przez skrzyżowanie na wprost z lewego pasa ruchu wjeżdżając na drogę wylotową za skrzyżowaniem ma pierwszeństwo przed jadącym na wprost  z pasa prawego. Przeanalizujmy zatem ten film klatka po klatce.
0:28 Dwa pasy ruchu na wprost. Filmujący jedzie na wprost przez skrzyżowanie z prawego pasa ruchu przeznaczonego do jazdy na wprost. Na SKRZYŻOWANIU w rozumieniu zasad ruchu (art. 2.10 prd) NIE WOLNO zmieniać pasów ruchu, a właściwy pas ruchu zajmuje się PRZED wjazdem na tak rozumiane skrzyżowanie. Nie może być mowy o ustępowaniu pierwszeństwa skoro pojazdy poruszają się na wprost względem siebie równolegle. 

0:34 Każdy z kierujących pokonuje "skrzyżowanie" swoim pasem ruchu i tak też wjeżdża na drogę wylotową, na wlocie której, wbrew pytaniu, wyznaczono dwa pasy ruchu. 

  0:36 Każdy kierujący porusza się nadal swoim, tu już niewyznaczonym, pasem ruchu na wprost. Pojazdy po prawej zaparkowane są poza jezdnią, czyli poza prawym pasem ruchu. Obowiązkiem kierującego jest jazda przy prawej krawędzi jezdni, a lewy pas ruchu służy tylko do omijania i wyprzedzania innych kierujących. 

0:40 Stwierdzenie, że w tym miejscu kończy się prawy pas ruchu, jest NIEPRAWDZIWE, tak samo jak to, że jadący na wprost przy prawej krawędzi jezdni ma ustąpić pierwszeństwa jadącemu lewym pasem ruchu.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny, więc lewym pasem ruchu wolno poruszać się na wprost tylko wtedy gdy prawy pas ruchu jest zajęty. Tu prawy pas ruchu biegnie cały czas przy prawej krawędzi jezdni i wcale na tej ulicy nie zanika. W tym miejscu nie kończy się także lewy pas ruchu dla samochodów osobowych czy pojazdów jednośladowych. Nie wyznaczono pasów ruchu z powodu zbyt małej szerokości jezdni przeznaczonej do jazdy w tym kierunku i NIEWYMIAROWEGO lewego pasa ruchu. 

Jadący przy osi jezdni jedzie swoim, tu lewym, pasem ruchu do czasu gdy nie utrudni ruchu jadącym ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W POLSCE PRAWEM "pełnowymiarowym" prawym pasem ruchu. Jeżeli zostanie zmuszony do wjazdu na ten pas to może to uczynić zmieniając pas lewy na prawy (art. 22.1, art. 22.4 i art. 22.5 prd) ustępując pierwszeństwa jadącym prawym pasem ruchu.

1:34 Tym razem filmujący jadąc lewym pasem ruchu wjechał na lewy pas ruchu ulicy wylotowej. Twierdzenie, że prawy pas ruchu się tu skończył nie ma żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. To, że za przejściem dla pieszych dwa pasy ruchu nie są wyznaczone wcale nie znaczy, że ich nie ma. 

Filmujący kontynuując jazdę na wprost miał OBOWIĄZEK zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni drogi wylotowej. Mógł to zrobić ZMIENIAJĄC pas ruchu z lewego na prawy. Jadąc przy środku jezdni i wolnym prawym pasie ruchu jedzie de facto lewym pasem ruchu naruszając przepisy ruchu drogowego (art. 16.4 prd). 

1:42 Ponownie BEZPRAWNE stwierdzenie o braku prawego pasa ruchu i pierwszeństwie jadącego lewym pasem ruchu. Nadal są tu dwa NIEWYZNACZONE pasy ruchu. Pojawia się prawa linia krawędziowa, a oś jezdni biegnie w lewo tak, że z kierunku przeciwnego ruch  realizowany jest już tylko jednym pasem ruchu.

1:52 Filmujący sam stwierdza, że po jego prawej stronie jest miejsce na drugi rząd pojazdów, czyli że po jego prawej stronie jest niewyznaczony PAS RUCHU. Pomimo, że ma świadomość możliwości jazdy przez cały czas dwóch rzędów pojazdów kolejny raz mówi o zaniku prawego pasa ruchu. Porusza się jednak na wprost przy osi jezdni, a nie przy jej prawej krawędzi.

2:04 Dopiero w tym miejscu pierwszeństwo ma jadący przy osi jezdni i to nie z powodu zaniku prawego pasa ruchu, gdyż on nadal nie zanika. Prawy pas ruchu jest tu zajęty przez zaparkowane pojazdy. Aby je ominąć kierujący musi wjechać na lewy pas ruchu, co wiąże się z jego zmianą i ustąpieniem PIERWSZEŃSTWA jadącym lewym pasem ruchu.


To wszystko powinno być proste i oczywiste, ale jak się okazuje nie dla Instruktora OSK zmuszanego przez EGZAMINATORÓW WORD do takiego, jak przedstawił to na filmie, opacznego rozumienia obowiązującego prawa. Dla OSK  najważniejsza jest zdawalność, a na poziom wiedzy egzaminatorów i drogowców Instruktor OSK i tak nie ma wpływu. 

środa, 22 marca 2017

84. RONDO Budowniczych Huty Katowice - gólne zasady ruchu

Rondo Budowniczych Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej to w całości jeden obiekt budownictwa drogowego, tzw. "jednopoziomowe niekierowane skrzyżowanie dróg publicznych z centralną wyspą, albo inaczej - z rozsuniętymi wlotami" (nie mylić z obiektem o rozszerzonych wlotach) zorganizowany wg ogólnych zasad ruchu z jezdniami, tu jednokierunkowymi, biegnącymi na wprost do wylotów. 

Ani polskie, ani obowiązujące Polskę przepisy ruchu drogowego nie przewidują żadnych specjalnych zasad ruchu dla obiektów w formie placu lub obiektów skanalizowanych, w tym skanalizowanych wyspą środkową, także typu RONDO, tak jak to ma miejsce np. w USA czy Wielkiej Brytanii. 

To, że dla RONDA nie ma żadnych specjalnych zasad ruchu nie znaczy, że obiekt typu RONDO jest pod względem zasad ruchu w całości jednym "skrzyżowaniem" wg art. 2.10 prd. Nie wolno bowiem mylić ze sobą, co jest niestety powszechną praktyką, określenia "skrzyżowanie" wg ustawy Prawo o ruchu drogowym, z określeniem "skrzyżowanie" w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Pod względem zasad ruchu omawiane rondo to skrzyżowanie skanalizowane składające się z czterech niekierowanych "skrzyżowań zwykłych", które spełniają wymagania definicji skrzyżowania w rozumieniu zasad ruchu (art. 2.10 prd). Na nich pierwszeństwo ustalono znakami drogowymi. Drogą posiadająca pierwszeństwo jest ul. Piłsudskiego, a w obrębie ronda pierwszeństwo posiadają jej jednokierunkowe jezdnie rozdzielone okrągłą wyspą, stąd nazwa RONDO. Pewnym utrudnieniem dla kierujących jest wadliwe oznakowanie poziome oraz linia tramwajowa.

Zdjęcie 1
Rondo Budowniczych Huty Katowice widziane z lotu ptaka. Na dolnym zdjęciu przedstawiono poprawione oznakowanie poziome z linią prowadzącą na prawy pas ruchu drogi poprzecznej .

Jak się poruszać na tak zorganizowanym obiekcie z wyspą na środku? Wbrew pozorom odpowiedź jest prosta i jednoznaczna, gdyż każdy kierujący ma się poruszać na europejskich drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi w Europie zasadami ruchu, właściwie co do miejsca na drodze i jego oznaczenia.

Obowiązujące w Polsce zasady ruchu opisuje wyczerpująco ustawa Prawo o ruchu drogowym z 1997 roku, zaś znaki i sygnały drogowe opisuje rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 2002 roku. Powyższe przepisy są co do zasady zgodne z Porozumieniami europejskimi i Konwencją wiedeńską o ruchu drogowym, do przestrzegania i stosowania której Polska zobowiązała się w 1988 roku, a co uczyniono w praktyce dopiero  w latach 1997 - 1999, po odsunięciu od tworzenia prawa byłych peerelowskich "ekspertów", twórców sprzecznego z prawem międzynarodowym Kodeksu drogowego z 1983 roku, który do dziś jest stosowany BEZPRAWNIE w praktyce WORD w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

Wspomniane przepisy zastąpiły Kodek drogowy z 1983 roku. Obowiązujące od dwóch dekad  prawo było i jest do dziś bezkarnie przez nich kwestionowane, włącznie z publicznym nakłanianiem do nie stosowania się do jego zapisów, na początku pod pretekstem rychłego powrotu do ich wymysłów z 1983 roku. Do poprzednich zapisów nigdy nie wrócono, ale w "czerwonej książeczce" (załączniki do rozp. 220 z 2003 roku), w praktyce egzaminacyjnej WORD oraz w GDDKiA nadal obowiązuje rozumienie prawa właśnie wg tych nieuprawnionych wymysłów wypaczających sens wielu obowiązujących norm prawnych. Dzieje się to za cichym przyzwoleniem urzędników za sprawą nadal wpływowych "ekspertów" rodem z PRL i ich bezkrytycznych naśladowców.

By zadać temu bezprawiu kres, wystarczy jedynie uświadomić polskim kierowcom, że na kontynencie europejskim żaden obiekt typu RONDO, niezależnie od jego organizacji ruchu, nie jest pod względem zasad ruchu w całości JEDNYM SKRZYŻOWANIEM (art. 2.10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Rondo Budowniczych Huty Katowice pod względem zasad ruchu składa się z czterech skrzyżowań (art. 2.10 prd) jednokierunkowych jezdni na których pierwszeństwo określono znakami drogowymi.

Zanim zajmiemy się jazdą na tym popularnym wśród egzaminatorów WORD obiekcie należy zwrócić uwagę na jego niewłaściwe oznakowanie poziome, co dyskwalifikuje to rondo jako obiekt egzaminacyjny, i co może być podstawą do złożenia odwołania w celu uznania niezdanego tu egzaminu za nieważny. 

Na zdjęciu (Zdj.1) pokazano stan istniejący oraz poprawione oznakowanie poziome. Na uwagę zasługuje uzupełnienie na lewym pasie ruchu ul. Piłsudskiego strzałki do skrętu w lewo strzałką do jazdy na wprost oraz linię prowadzącą na prawy pas ruchu przy skręcie w lewo z ul. Piłsudskiego na podporządkowaną ulicę Kasprzaka. Linia ta uświadamia kierującemu, że lewy pas ruch na drodze poprzecznej służy tylko do skrętu w lewo i dzięki niej  mogą "legalnie" wjechać z włączonym lewym kierunkowskazem o jeden pas dalej, tu na prawy pas ruchu prowadzący ich na wprost do wylotu.  Dla poprawy bezpieczeństwa powinna być także zastosowana linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów (znak P-13) przy wszystkich znakach A-7.

Na filmie poniżej (autor. M. Płaszewski - https://www.youtube.com/watch?v=ptc_p9Uodqo&t=314s) osoba egzaminowana otrzymała polecenie pokonania tego obiektu (skrzyżowanie dróg z wyspą środkową) tak by kontynuować jazdę ul. Piłsudskiego w przeciwnym kierunku, czyli mówiąc potocznie osoba egzaminowana ma zawrócić wykorzystując do tego infrastrukturę drogową, tu omawiany obiekt w formie ronda. Egzaminator oceni, czy osoba egzaminowana poruszała się zgodnie z obowiązującym prawem właściwie co do miejsca na drodze i jego oznaczenia.
Film 1
Dwukrotna zmiana kierunku jazdy wg art. 22 prd na rondzie Budowniczych Huty Katowice, czyli powrót do drogi wlotowej i jazda nią w przeciwnym kierunku. (Od 2:00 do 3:00 i od 4:30 do 5:10)

Świadomie unikam określenia "zawracanie na rondzie" gdyż "zawracanie" jest manewrem wg art. 22 prd, czyli zmianą kierunku jazdy w lewo zakończoną na jezdni lub jej części przeznaczonej do jazdy w kierunku przeciwnym, co ważne, bez opuszczania drogi na której wykonuje się ten manewr. W świetle powyższego nie można "zawrócić na rondzie z jednokierunkowymi jezdniami" w rozumieniu zmiany kierunku jazdy wg art. 22 prd. Można to uczynić jedynie na rondzie o dwukierunkowej jezdni lub dwukierunkowych jezdniach. Rondo można wykorzystać do zawrócenia, tak jak wiadukt nad autostradą, ale nie można na nim zawrócić, o czym powinni wiedzieć egzaminatorzy WORD i instruktorzy OSK.


Wróćmy do ronda Budowniczych Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. O tym, że osoba egzaminowana otrzymała polecenie ZAWRÓCENIA wie tylko ona i egzaminator. Aby powrócić do drogi wlotowej kierujący musi wykonać przy tej organizacji ruchu dwa skręty w lewo. Zgodnie z art. 22 prd zajmuje lewy pas ruchu (Zdj. 2) oznaczony strzałką P-8b do skręcania w lewo. Poprawnie powinna być to strzałka na wprost i w lewo, czyli P-8e, gdyż z tego pasa ruchu de facto można jechać  także na wprost do przeciwległego wylotu. 
Zdjęcie 2

O 2:25 osoba egzaminowana, jeszcze przed wjazdem na rondo Budowniczych, włącza lewy kierunkowskaz (Zdj.3), co przy tej organizacji ruchu na małych obiektach nie jest błędem zorganizowanych tak jak omawiany wprost wg ogólnych zasad ruchu. 
Zdjęcie 3

Kierujący mając świadomość, że skręcanie w lewo będzie wymagało objechania wyspy (znak C-9 na wyspie) wie, że przez skrzyżowanie wlotowe musi pojechać na wprost. Zmiana kierunku jazdy (opuszczenie jezdni biegnącej na wprost do wylotu i wjazd na jezdnie poprzeczną) nastąpi dopiero na następnym skrzyżowaniu tego ronda. Tu włączenie lewego kierunkowskazu powinno nastąpić  już po wjeździe, ale na tyle wcześnie, by zawczasu i wyraźnie powiadomić o swoim zamiarze innych kierujących.
Zdjęcie 4

Osoba egzaminowana jedzie lewym pasem ruchu na wprost z prawej strony znaku C-9 (zdj.4) sygnalizując zamiar zmiany kierunku jazdy w lewo. Na prawym pasie ruchu kierujący jedzie przez pierwsze i drugie skrzyżowanie ronda na wprost niczego nie sygnalizując. Oba pojazdy mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa TRAMWAJOM nadjeżdżającym z lewej strony, czyli z wyspy centralnej. Należy tu pamiętać, że TRAMWAJ wyjeżdżając z prawej strony z ulicy podporządkowanej nie ma tu PIERWSZEŃSTWA!
Zdjęcie 5

Pojazd egzaminacyjny zmienia kierunek jazdy i kończy skręt w lewo na lewym pasie ruchu przeznaczonym do skrętu w lewo. Gdyby zamierzał po skręcie pojechać na następnym skrzyżowaniu ronda na wprost do wylotu powinien tu zająć prawy pas ruchu, gdyż lewy jest tylko do skrętu w lewo. Gdyby tu była, a być powinna, linia prowadząca mógłby z włączonym lewym kierunkowskazem zakończyć skręt w lewo na prawym pasie ruchu. Przy takim oznaczeniu (brak linii prowadzącej) skręca w lewo na lewy pas ruchu, przełącza kierunkowskaz na prawy, zmienia pas ruchu na prawy, wyłącza kierunkowskaz i po ustąpieniu pierwszeństwa jadącym z prawej strony jezdnią z pierwszeństwem, opuszcza rondo jadąc na wprost bez sygnalizowania czegokolwiek aż na drogę wylotową. 
Zdjęcie 6

Nasz egzaminowany wykonuje na kolejnym skrzyżowaniu ronda (Zdj. 6) skręt w lewo. Tym razem opuszcza jednokierunkową jezdnię prowadzącą na wprost do wylotu i wjeżdża na lewy pas ruchu jezdni z pierwszeństwem. Tak powinien postąpić nawet gdyby linia rozdzielająca pasy ruchu była przerywana (jest dla poprawy bezpieczeństwa ciągła), gdyż jazda w poprzek pasów ruchu z lewego na prawy z włączonym lewym kierunkowskazem jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami ruchu. Kończy więc skręt na lewym pasie ruchu i wyłącza lewy kierunkowskaz (Zdj.7). 
Zdjęcie 7

Na następnym skrzyżowaniu ronda Budowniczych Huty Katowice egzaminowany jedzie poprawnie lewym pasem ruchu na wprost bez włączonych kierunkowskazów. 
  

Zdjęcie 8

Po jego opuszczeniu powinien kolejno zmieniać pasy ruchu, tak jak to czyni filmujący, aby zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni.

Wszystkie przytoczone zasady ruchu opisuje jednoznacznie nasze prawo. Identycznie, z uwzględnieniem pierwszeństwa, należy się poruszać na wszystkich obiektach typu rondo zorganizowanych wprost wg ogólnych zasad ruchu, czyli na takich ze strzałkami na wlotach, z jednokierunkowymi jezdniami biegnącymi na wprost do przeciwległych wylotów, w tym na tych z podporządkowanymi wszystkimi wlotami, czyli na tzw. nowoczesnych rondach spiralnych, turbinowych (brak możliwości zmiany pasa ruchu) i odśrodkowych, bezprawnie znakowanych w Polsce znakami C-12 dodawanymi bez żadnego upoważnienia do znaków A-7, czego nie wolno mylić z uprawnionym dodawaniem znaków A-7 do znaków C-12 w celu regulacji pierwszeństwa na wlotach obiektów zorganizowanych wg zasad "ruchu okrężnego".

"Ruch okrężny" to nie możliwość skręcania w lewo przy dowolnej co do wielkości i kształtu wyspie na skanalizowanym nią skrzyżowaniu dróg publicznych lub na dowolnym placu, lecz to ORGANIZACJA RUCHU na tego typu złożonych obiektach budownictwa drogowego. To skierowanie kierującego, już od wlotu, na okrężnie biegnącą, zgodnie ze wskazaniem strzałek na znaku C-12, jednokierunkową jezdnię łączącą się z sobą samą na skrzyżowaniu wlotowym oznaczonym tym znakiem. To ono, a nie cały obiekt, jest w rozumieniu zasad ruchu "skrzyżowaniem o ruchu okrężnym", o czym nie raczą nawet wiedzieć eksperci WORD oraz OSK.

Należy wiedzieć, że Rondo Budowniczych Huty Katowice JEST RONDEM, bo to jedynie nazwa obiektu budownictwa drogowego, ale jego organizacja ruchu nie ma nic wspólnego z "ruchem okrężnym" w rozumieniu nakazu znaku C-12, który nigdy nie był i nadal nie jest znakiem "rondo".

https://www.youtube.com/watch?v=alhz4pNBK7Q&t=890s

Na obiektach zorganizowanych wg zasad "ruchu okrężnego" także obowiązują zasady ruchu zawarte w Kodeksie drogowym. Cała różnica polega na tym, że przy "ruchu okrężnym" kierujący porusza się jednokierunkową jezdnią która biegnie dookoła wyspy lub placu o dowolnym kształcie i wielkości łącząc się z samą sobą na skrzyżowaniu wlotowym tak zorganizowanego obiektu. To właśnie to wlotowe skrzyżowanie obiektu zorganizowanego wg zasad ruchu okrężnego w rozumieniu dyspozycji znaku C-12 nosi nazwę "skrzyżowania o ruchu okrężnym" (wg Konwencji wiedeńskiej "skrzyżowania z ruchem okrężnym"). Dlatego lewy kierunkowskaz przy tym znanym i stosowanym bez przerw na kontynencie europejskim od ponad wieku rozwiązaniu komunikacyjnym jest używany wyłącznie do sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu przed lub po minięciu "skrzyżowania o ruchu okrężnym" na którym wolno wyprzedzać pojazdy silnikowe, a zmiana kierunku jazdy wg art. 22 prd (skręt w prawo) następuje jedynie przy opuszczaniu tej jednokierunkowej okrężnie biegnącej jezdni z prawego (zewnętrznego) pasa ruchu.

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym to wlotowe skrzyżowanie (art. 2.10 ustawy Prawo o ruchu drogowym) na DOWOLNY CO DO WIELKOŚCI I KSZTAŁTU obiekt budownictwa drogowego zorganizowany wg zasad "ruchu okrężnego"

To o czym piszą poradniki i czego wymaga WORD, to nieuprawnione wymysły ignorantów oparte na interpretacji nieobowiązującego od dwóch dekad Kodeksu drogowego z 1983 roku.