czwartek, 23 czerwca 2016

61. RONDO GRONOWO - Jak jechać? LESZNO DK-5

    UWAGAZakaz czytania przez kandydatów na kierowców. Do czasu uzyskania uprawnień kandydata obowiązuje prawo korporacyjne WORD Leszno. Niestety na rondzie Gronowo  uczą czegoś tak absurdalnego i sprzecznego z obowiązującym prawem ustawowym, że zaraz po uzyskaniu uprawnień należy o tych naukach zapomnieć. 


WSTĘP
Jeżeli znasz ustawowe zasady "ruchu okrężnego", wiesz co jest a co nie jest w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym "skrzyżowaniem o ruchu okrężnym" oraz odróżniasz "skrzyżowanie" w rozumieniu zasad ruchu (art. 2.10 p.r.d.) od "skrzyżowania" będącego obiektem budownictwa drogowego (§ 3.9 r.w.t.d.p.) to nie musisz czytać poniższego tekstu gdyż jadąc zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym pokonasz to zorganizowane wprost wg ogólnych zasad ruchu rondo zarówno łatwo jak i bezpiecznie pod jednym wszak warunkiem, że nie trafisz na jakiegoś ucznia diabła

Niestety wielu kierujących, pomimo, że zasady ruchu na nim jednoznacznie reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym, pokonuje to proste rondo na zasadach nieuprawnionej tu dowolności. Jedni jadą na nim tak jak gdyby miało uprzywilejowany jeden kierunek jazdy (w ciągu drogi krajowej DK-5), drudzy tak jak gdyby to rondo było zorganizowane wg zasad ruchu okrężnego z jedynie okrężnie biegnąca jednokierunkową jezdnią, a jeszcze inni wg prawa zwyczajowego (korporacyjnego) obowiązującego bezprawnie w WORD, co Ośrodek innego.

Zobaczmy zatem jak prawidłowo, w całkowitej zgodzie z obowiązującym prawem ustawowym i Konwencją wiedeńska o ruchu drogowym powinien zachować się na takim obiekcie każdy kierujący.


Leszno, DK 5, RONDO GRONOWO. 
Jednopoziomowy obiekt budownictwa drogowego zorganizowany wg OGÓLNYCH ZASAD RUCHU i jako taki nie ma nic wspólnego z zasadami RUCHU OKRĘŻNEGO.
Rys. 1
Rondo Gronowo - DK 5 - wlot od strony  Wrocławia.
Znak C-12 należy tu traktować tu wg Kodeksu drogowego z 1983 roku jako znak nakazu kierunku jazdy z prawej strony wyspy środkowej. 

Zacznijmy od polskiej patologii jaką jest nieuprawnione znakowanie znakami C-12 wlotów obiektów które nie są zorganizowane wg zasad ruchu okrężnego.

Rondo Gronowo, tak jak i dwa pozostałe ronda na DK-5 w Lesznie (rondo Podwale i rondo Antoniny), pomimo znaków C-12 na wlotach, NIE JEST skrzyżowaniem zorganizowanym wg zasad ruchu okrężnego, dlatego nie ma prawa być znakowane znakami C-12 "ruch okrężny" co jest już od 15 lat naszą niechlubną praktyką zwaną przez ignorantów "polską szkołą". Od 15 lat nie obowiązuje już rozporządzenie z 1983 roku, czego nie wiedza ani nasi drogowcy, ani dyrektorzy WORD.

Żaden plac w tym typu rondo jak i każde skrzyżowanie dróg z wyspą środkową z podporządkowanymi wszystkimi wlotami w rozumieniu zasad ruchu nie jest w całości jednym opisanym  prawem "skrzyżowaniem" (art. 2.10 p.r.d.). Są te obiekty "skrzyżowaniami" w rozumieniu obiektów budownictwa drogowego, co nie ma nic wspólnego z zasadami ruchu.

Opisany tu sposób poruszania się dotyczy bardzo wielu obiektów infrastruktury drogowej "przemalowanych" ze "skrzyżowań zorganizowanych wg zasad ruchu okrężnego" na obiekty z podporządkowanymi wszystkimi wlotami i pasami ruchu biegnącymi w różnych konfiguracjach już nie jedynie okrężnie, a na wprost do wylotów.
----------------------
Przed przebudową było to "normalne" skrzyżowanie dwóch dróg publicznych z uprzywilejowaniem drogi krajowej DK5.

Na przełomie wieków wprowadzano do europejskiej inżynierii ruchu pomysł Franka Blackmore polegający na zastosowaniu znanych i niezmiennych od wieku zasad RUCHU OKRĘŻNEGO poza placami także na małe niebezpieczne obiekty, przebudowywane dla poprawy bezpieczeństwa na zorganizowane wg zasad ruchu okrężnego obiekty typu RONDO, budując na ich środku wyłączoną z ruchu wyspę i nakazując na nich znakami C-12 RUCH OKRĘŻNY.

Rondo Gronowo najpierw zorganizowano wg zasad "ruchu okrężnego" z podporządkowanymi wszystkimi wlotami co pokazano na Rys. 2.
Rys. 2
Skrzyżowanie dróg z osiedla Gronowo i wsi Wilkowice z ul. Poznańską (DK5) -
Rondo Gronowo  jako "jednopoziomowe skrzyżowanie dróg publicznych  zorganizowane wg zasad ruchu okrężnego"

Niestety na tak małym obiekcie zmiana pasa ruchu przed skrętem w prawo na zewnętrzny w sytuacji kiedy zewnętrzny pasa ruchu jest zajęty była praktycznie niemożliwa a poza tym wolny lewy pas ruchu na wylocie kusił do bezpośredniego zjazdu z wewnętrznego pasa ruchu na lewy pas drogi wylotowej co jest przy tej organizacji ruchu całkowicie zabronione (art. 22.2.1 p.r.d.).  

Część kierowców uważając za wymysłami [Zbigniew Drexler, "Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem" - Grupa IMAGE, 2012 str. 98], że każde RONDO to pod względem zasad ruchu w całości jedno "klasyczne" skrzyżowanie (art. 2.10 p.r.d.) poruszała się do wlotu do przeciwległego wylotu, nie zwracając uwagi na okrężny przebieg pasów ruchu. Jechali tak jak gdyby pasy ruchu biegły tu na wprost od wlotu do wylotu czyli tak jak przed przebudową, co prowadziło do częstych kolizji z jadącymi prawidłowo zewnętrznym pasem ruchu okrężnie biegnącej jezdni do wylotów leżących po lewej stronie tego obiektu, co pokazano poniżej (Rys. 3).
Rys. 3
Brak wiedzy czym jest RUCH OKRĘŻNY  powoduje, że dla wielu źle wyszkolonych kierujących, wbrew logice i oznakowaniu, pasy ruchu biegły tu nadal na wprost do wylotów a nie jedynie okrężnie.

W tej sytuacji postanowiono zmienić organizację ruchu rezygnując z RUCHU OKRĘŻNEGO. Przemalowano więc rondo Gronowo na "kierunkowe" z podporządkowanymi wszystkimi wlotami i pasami ruchu rzeczywiście biegnącymi teraz odśrodkowo na wprost do wylotów pozostawiając niestety na wlotach przy tej kierunkowej, a nie okrężnej organizacji ruchu nieuprawnione już wtedy znaki C-12. 

Pozostawienie tych znaków wynika z prawa PRL z 1983 roku, w wielu miejscach sprzecznego z Konwencją wiedeńską. Jest to pozbawiony jakichkolwiek podstaw prawnych wymysł, że znak C-12 jest znakiem nakazu kierunku jazdy z prawej strony wyspy środkowej

Prawem europejskim w 1971 roku (w polskim prawie od 1984, a wg Konwencji wiedeńskiej od 2006 roku) wprowadzono obowiązującą do dziś zasadę regulacji pierwszeństwa na wlotach obiektów zorganizowanych wg zasad ruchu okrężnego znakami A-7. Znak C-12 łącznie ze znakiem A-7 podporządkowuje  wloty, a bez znaku A-7 pierwszeństwo ma wjeżdżający.

Każdy plac oraz obiekt skanalizowany wyłączoną z ruchu wyspą środkową jest to pod względem zasad ruchu obiektem złożonym.   Znak C-12 oznajmia kierującym, że mają oni obowiązek postępować zgodnie ze wskazaniami strzałek na znaku, a one jednoznacznie i zgodnie z nazwą znaku zobowiązują kierującego do poruszania się okrężnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara po okrężnie biegnącej jezdni (Rys.2). 
Rys. 4
Rondo Gronowo. Tak powinno wyglądać prawidłowe oznakowanie skrzyżowania dróg publicznych z wyspą środkową zorganizowanego wg ogólnych zasad ruchu

Tak jak "skrzyżowanie dróg publicznych z wyspą środkową zorganizowane wg zasad ruchu okrężnego" ze znakiem C-12 i A-7 lub bez niego pod względem zasad ruchu jest obiektem złożonym,  tak też jest nim pod względem zasad ruchu każdy inny obiekt infrastruktury drogowej z wyspą środkową oznakowany na wszystkich wlotach znakami A-7. Jedyna różnica polega na tym, że przy ruchu okrężnym wloty tworzą pod względem zasad ruchu skrzyżowania z okrężnie biegnącą jednokierunkową jezdnią, a przy ogólnych zasadach ruchu z jezdniami biegnącymi na wprost do wylotów.

Na okrężnej jezdni obiektu zorganizowanego wg zasad ruchu okrężnego nie ma wymogu stawiania znaku D-1 czy A-6, natomiast na tych zorganizowanych kierunkowo wg ogólnych zasad ruchu jest to wymóg konieczny, gdyż przy tej organizacji ruchu każda jezdnia z pierwszeństwem biegnie od tarczy tak zorganizowanego obiektu do wylotu (jest ich wiele). 

W Lesznie takim obiektem jest omawiane rondo Gronowo.


Foto autora
Rondo GRONOWO na drodze DK 5 w Lesznie. Widok z wylotu na Poznań na wylot na Gronówko.

Rys. 5
Rondo Gronowo przemalowane z "okrężnego" na "kierunkowe" bezprawnie nadal oznakowane znakami C-12 "ruch okrężny". BEZPRAWNIE gdyż nie jest to w rozumieniu prawa "skrzyżowanie zorganizowane wg zasad ruchu okrężnego" na którym pasy ruchu biegną tak jak jego jezdnia jedynie okrężnie bez strzałek kierunkowych na wlotach.

Pozostawienie znaków C-12 na obiekcie  zorganizowanym wg ogólnych zasad ruchu powoduje, że tych kierujących którzy znają i poprawnie rozumieją zasady ruchu okrężnego wprowadzają w błąd powiadamiając ich, że wjeżdżają oni na jezdnię biegnącą okrężnie dokoła wyspy na której to jezdni maja obowiązek poruszać się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara okrężnie przy prawej krawędzi tej jezdni (art. 16,4 p.r.d.) czyli tak jak to było pokazane na pierwszym rysunku. Dlatego do dziś się tu zdarza, że pomimo strzałek na wlotach część kierujących jedzie okrężnie zgodnie z nakazem znaku C-12 i zasadami RUCHU OKRĘŻNEGO ignorując oznakowanie poziome łącznie ze zmiana pasa ruchu na zewnętrzny przed wylotem a skręcając w lewo gdyż wcale nie jadą okrężnie biegnącą jezdnią  nie włączają lewego kierunkowskazu co tu jest wykroczeniem.  
Z tego powodu gdy widzimy na wlotach zarówno znak C-12 i strzałki kierunkowe zapominamy o ustawowym znaczeniu nakazu znaku C-12 i przyglądamy się przebiegowi pasów ruchu na jezdni tak oznakowanego obiektu budownictwa drogowego.  Jeżeli pasy ruchu biegną tak jak tu na wprost do wylotów uważamy znak C-12 jedynie za pozaustawowy znak wskazujący z której strony wyspy środkowej mamy jechać w lewo, w prawo lub na wprost do przeciwległego wylotu. Pamiętajmy, że każdy PLAC tak jak i "skrzyżowanie zorganizowane wg zasad ruchu okrężnego" to pod względem zasad ruchu złożony obiekt budownictwa drogowego a nie jedno skrzyżowanie opisane w art. 2.10 p.r.d.

Prawidłowo oznaczone, bez wprowadzania nikogo w błąd (szczególnie jadących z jednopasowych wlotów bez strzałek kierunkowych), powinno wyglądać tak jak to pokazano na rysunku poniżej (Rys. 5).


Rondo GRONOWO powinno być pozbawione znaków C-12 gdyż, nie jest  w rozumieniu zasad ruchu (ustawa Prawo o ruchu drogowym i Konwencja wiedeńska) nie jest zorganizowane wg zasad ruchu okrężnego. Pasy ruchu nie biegną na nim jedynie okrężnie a na wlotach wprowadzono kierunkową segregację ruchu będąca zaprzeczeniem zasad ruchu okrężnego. Przy wszystkich podporządkowanych wlotach staje się ono jednopoziomowym "skrzyżowaniem" dróg publicznych (obiektem budownictwa drogowego) w formie placu. Znak A-7 na wlotach, skoro nie jest to "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" wymaga postawienia znaku A-6 lub D-1 na uprzywilejowanych jezdniach prowadzących wprost do wylotów. Ze względu na to, że znak D-1 stawiany jest na uprzywilejowanych drogach przy uprzywilejowanym jednym kierunku jazdy a znak C-9 głównie na wysepkach kanalizujących ruch na wlotach skrzyżowań przyjęto, że przy podporządkowanych wszystkich wlotach na placach używać się będzie odpowiednio znaków A-6 i C-1. Tu warto przypomnieć, że znak C-1 nie jest znakiem nakazu skrętu w prawo w rozumieniu manewru zmiany kierunku jazdy a nakazem jazdy w prawo przed znakiem. 

Poniżej pokazałem sposoby pokonywania ronda Gronowo które pomimo znaków C-12 na wlotach w rozumieniu przepisów prawa NIE JEST "skrzyżowaniem zorganizowanym wg zasad ruchu okrężnego". Znak C-12 jest tu nieuprawniony i "robi" pozaustawowo za znak C-9 lub C-1. 

Jest to w całości jednopoziomowe skrzyżowanie dróg publicznych o złożonej formie placu  z podporządkowanymi wszystkimi wlotami zorganizowane wg ogólnych zasad ruchu z kierunkową segregacja ruchu na wlotach i pasami ruchu biegnącymi na wprost do dróg wylotowych. Pod względem zasad ruchu nie jest to jedno opisane prawem "skrzyżowanie" (art. 2.10 p.r.d.) lecz zespół czterech skrzyżowań bez odcinków przeplatania, co pokazano na czerwono-zielonym schemacie (Rys. 4 i 5). Kolor czerwony oznacza drogi z pierwszeństwem a zielony podporządkowane.

Z uwagi na brak odcinków przeplatania na tym obiekcie nie zmieniamy pasów ruchu i nie wyprzedzamy. Od wlotu do przeciwległego wylotu jedziemy na wprost. Po zakończeniu sygnalizowanego zawczasu i wyraźnie (art. 22.5 p.r.d.) manewru zmiany kierunku jazdy wykonanego tak by zająć podczas zmiany kierunku jazdy jak najmniejszą powierzchnię, opuszczenie tego obiektu jest jazdą na wprost do wylotu co nie wymaga sygnalizowania czegokolwiek. Jedynie zwyczajowo można sygnalizować prawym kierunkowskazem zamiar wjazdu na drogę wylotową.

Rys. 6
Rondo Gronowo. Sposób poruszania  się i sygnalizowana zamiaru zmiany kierunku jazdy. 

UWAGA:
 Ze względu na to, że wielu kierujących widząc znak C-12 uważa błędnie, że rondo Gronowo jest "skrzyżowaniem dróg publicznych zorganizowanym wg zasad ruchu okrężnego" należy na nim zachować "szczególnie" szczególną ostrożność. Kierujący widząc na wlotach dwie wzajemnie wykluczające się organizacje ruchu nie zawsze mogą dokonać takiego samego wyboru. Jedni mogą zignorować strzałki kierunkowe na jezdni i pojechać zgodnie z zasadami ruchu okrężnego ,zaś inni  mogą zignorować nakaz znaku C-12 i pojechać wg zasad ogólnych zgodnie ze strzałkami na wlotach. 

Jest tu bardzo wielu którzy jadą dookoła wyspy bez włączania lewego kierunkowskazu oraz wielu którzy jadąc na wprost też niczego nie sygnalizują. Tu nawet wadliwie jeżdżą instruktorzy nauki jazdy. Był nawet jeden, który przed zjazdem zmieniał pas ruchu z lewego na prawy.  Na tym filmie pokazano przejazd zgodny z wymaganiami WORD Leszno, niestety łamiąc obowiązujące i w Europie prawo.   

Trasa egzaminacyjna na kat. B - WORD Leszno

Rondo Gronowo pojawia się na filmie o 15:50. Instruktor zgodnie z oznakowaniem kierunkowym wlotu zmienia pas z prawego na lewy, gdyż zamierza  zawrócić z wykorzystaniem ronda. Przed wjazdem nie włącza lewego kierunkowskazu, co na tym małym obiekcie nie byłoby błędem (to nie ruch okrężny). Zaraz po wjeździe powinien jednak włączyć lewy kierunkowskaz, gdyż zamierza opuścić z lewego pasa ruchu biegnąca na wprost do wylotu jezdnię. Jadący od strony Poznania wiedzą, że nie jedzie na wprost do wylotu. Ponownie skręca w lewo, tym razem opuszcza jezdnię biegnącą na wprost do wylotu na Wilkowice.  Jedzie więc dalej przy wyspie i ustawiając pojazd w kierunku wylotu na Wrocław wyłącza lewy kierunkowskaz i  jadąc na wprost lewym pasem ruchu opuszcza rondo. Nie zmienia NIGDZIE pasa ruchu, gdyż na tym rondzie nie ma odcinków przeplatania. Obecne poprawione oznakowanie nie daje nawet wyboru pasa przy skręcaniu w lewo, przy zawracaniu  i skręcaniu w lewo z wlotu Gronowo i wlotu Wilkowice. Wyznaczono linię prowadzącą między pasami ruchu dla całym rondzie dla kierunku Poznań -Wrocław i Wrocław -Poznań, której nie było jeszcze na filmie, a które są na rysunkach 6 i 7. 

Rys. 7
Rondo Gronowo. Zawracanie na DK 5 

Dlatego należy liczyć się na tym rondzie z tym, że jakiś kierujący:

a) jadąc zewnętrznym pasem ruchu z kierunku Wrocławia lub Poznania, mając zamiar pojechać w kierunku Wilkowic lub Gronowa, uważając błędnie, że jedzie  "okrężnie" bez zmiany kierunku jazdy w rozumieniu art. 22 p.r.d., może bez ostrzeżenia wykonać niedozwolony prawem skręt  w lewo z prawego pasa ruchu prowadzącego do wylotu na Poznań,
b) z tego samego powodu zmieniając de facto kierunek jazdy w lewo z lewego pasa ruchu nie włączy lewego kierunkowskazu co przy tej organizacji ruchu jednoznacznie wskazuje, że zamierza jechać na wprost do przeciwległego wylotu na Poznań,
c) może wbrew prawu wyprzedzać jadących równolegle do wylotu na Poznań lub Wrocław,
d) może jadąc z kierunku Gronowa lub Wilkowic na Poznań lub Wrocław w trakcie wykonywania manewru skrętu zmienić pas ruchu i wjechać na drodze poprzecznej (DK5)
- skręcając w lewo na prawy pas ruchu,
- skręcając w prawo na lewy pas ruch,
e) jadąc na wprost do wylotu na Wrocław lub Poznań lewym pasem ruchu, przed wjazdem na drogę wylotową, może bezprawnie, świadomie lub nie,  zmienić pas ruchu z lewego na prawy czym może zaskoczyć jadących na wprost prawym pasem ruchu.

Wbrew pozbawionych sensu twierdzeniom ignorantów, że w przepisach o ruchu drogowym brakuje definicji ronda i obowiązujących na nim zasad ruchu oraz bezprawnemu zaliczeniu przez nich ROND do "skrzyżowań" w rozumieniu zasad ruchu (art. 2.10 p.r.d.), nie ma żadnych innych zasad ruchu poza zasadami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem dyspozycji znaków i sygnałów drogowych opisanych w rozporządzeniu "170".  Oba te akty prawne co do zasady są zgodne z prawem europejskim i Konwencją wiedeńską o ruchu drogowym. Nie ma w tych regulacjach pozwolenia na dowolność interpretowania zasad zmiany kierunku jazdy oraz dyspozycji opisanych prawem znaków. 

Na każdej drodze, czyli zarówno poza jak i na prostych i złożonych obiektach budownictwa drogowego w postaci skrzyżowań dróg publicznych, należy poruszać się zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu, właściwie zarówno co do miejsca na drodze oraz jego oznaczenia, także poziomego. 

Ryszard Roman Dobrowolski
  


wtorek, 7 czerwca 2016

60. Pierwszeństwo łamane. Kierunkowskazy

Z powodu dużego zainteresowania wracam do tematu używania kierunkowskazów na skrzyżowaniach na których droga z pierwszeństwem zmienia swój kierunek, także tutakże tutaj (kliknij).

WSZYSCY KIERUJĄCY MUSZĄ POSTĘPOWAĆ WG JEDNAKOWYCH ZASAD, zasad  zgodnych z obowiązującym w Polsce i Polskę prawem o ruchu drogowym, a nie z prawem Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego .

Jak pokazuje praktyka, na skrzyżowaniach na których droga z pierwszeństwem zmienia swój kierunek zgodnie z oznaczeniem na tabliczkach T-6 (pierwszeństwo łamane) oraz na tych skanalizowanych wyspą środkową typu rondo, panuje chaos i całkowita dowolność we włączaniu kierunkowskazów. 

Wg art. 16 Konwencji wiedeńskiej z 1968 roku oraz art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1997 roku kierujący jest obowiązany do zajęcia właściwego miejsca na jezdni w związku z zamiarem jej opuszczenia w celu wjazdu na jezdnię innej drogę lub przydrożną nieruchomość.

Żaden przepis naszego prawa oraz obowiązującego Polskę prawa międzynarodowego nie przewiduje obowiązku wskazywania kierunkowskazami strony lub kierunku w jakim zamierza się udać kierujący.

W zamierzchłych czasach, gdy budowano jedynie pojedyncze klasyczne skrzyżowania dwóch dróg, sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy pokrywało się z wybranym  kierunkiem lub stroną skrzyżowania, co wcale nie znaczy, że kierujący wskazywał gdzie zamierza się udać. Prawo korporacyjne WORD opiera się na wymysłach uznanych za ekspertów współtwórców i komentatorów sprzecznego w wielu miejscach z prawem międzynarodowym Kodeksu drogowego z 1983 roku. Nic więc dziwnego, że wiedza egzaminatorów i dyrektorów WORD oraz sekretarzy regionalnych Rad BRD, rozmija się z obowiązującym od dwóch dekad prawem, co do zasady zgodnym zarówno z Konwencją wiedeńską o ruchu drogowym oraz Porozumieniami europejskimi.

Pytani o prawo korporacyjne dyrektorzy WORD odpisują, że stosują w swojej praktyce wprost obowiązujący Kodeks drogowy, zapominając dodać, że bezprawnie interpretowany przez nich samych w oparciu o poradniki dla kierowców i stanowisko Krajowej rady Audytorów, czyli wybrańców spośród dyrektorów WORD.

Zobaczmy zatem co na interesujący nas temat pisze portal Info-Car.pl, którego właścicielem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (dawniej Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych), która stworzyła we współpracy z takimi ważnymi partnerami jak KRBRD, Policja, ITD i Stowarzyszeniem Kierowca.pl,  ogólnopolska markę ASSKiEK (Adaptacyjny System Szkolenia i Egzaminowania Kierowców) wspierającą merytorycznie i biznesowo ośrodki szkolenia kierowców w całym kraju, co wg jej twórców stanowi jeden z kluczowych elementów systemu podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wpisanego w strategię rządowych działań prospołecznych.

Wg Info-Car przepis [art. 22 p.r.d.] dotyczy również skrzyżowań, gdzie rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem jest określony tablicą T-6 i nie przebiega na wprost. W takich sytuacjach następuje zmiana kierunku ruchu, a zatem dokonywana jest czynność określona w przepisie ustawy. Oznacza to, że użycie kierunkowskazu jest obowiązkowe. Nie ma tutaj znaczenia, czy zmiana kierunku ruchu następuje zgodnie z przebiegiem drogi z pierwszeństwem, czy też nie. Podobnie, jak na zwykłych skrzyżowaniach, gdzie nie występuje pierwszeństwo łamane, nie sygnalizuje się również jazdy na wprost.

Info-Car zgodnie z prawą pisze, że rzeczywisty przebieg drogi jest zgodny z tym co pokazuje tabliczka T-6, a zatem nie biegnie na wprost od wlotu do przeciwległego wylotu, jak to jest na jednopoziomowych skrzyżowaniach dróg publicznych na których przebieg dróg jest typowy. Nie jest prawdą twierdzenie Info-Car, które posługuje się bez zrozumienia określeniem zmiany kierunku ruchu pomimo, że art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi o zmianie kierunku jazdy, że jazda droga zmieniającą swój kierunek wymusza obowiązek sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy, gdyż taki w rozumieniu ustawy nie następuje.


Przy drodze z pierwszeństwem która zmienia swój kierunek na wprost może leżeć wówczas tylko droga podporządkowana na którą wjeżdża się z drogi posiadającej pierwszeństwo, a to wymaga zmiany kierunku jazdy, bez związku z koniecznością lub nie kręcenia kierownicą, i zastosowania się kierującego do obowiązującego prawa (art. 22 p.r.d.). Musi zasygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy w związku z zamiarem opuszczenie jezdni drogi po której się porusza i zajęcia właściwego miejsca na tej jezdni.

Jak wspomniałem wcześniej w art. 22 p.r.d. nie ma w ogóle mowy o skrzyżowaniach w rozumieniu zasad ruchu oraz zapisu nakazującego kierującemu wskazywania kierunkowskazami na którą stronę skrzyżowania zamierza się udać albo sygnalizowania zmiany kierunku przebiegu drogi i zajmowania w związku z jej geometrią innego miejsca niż wynikające z art. 16.4 p.r.d.

Tak jak należy odróżnić "skrzyżowanie" w rozumieniu zasad ruchu od "skrzyżowania" w postaci obiektu infrastruktury drogowej (obiektu budownictwa drogowego) o którym mówi ustawa o drogach publicznych i przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane, tak też należy odróżnić skręcanie wynikające z kręcenia kierownicą w celu utrzymania właściwego toru jazdy, od MANEWRU SKRĘTU w związku ze zmianą kierunku jazdy mającym na celu wjazdu na jezdnie innej drogi lub przydrożną nieruchomość. Jak widać nie zawsze przysłowiowy chłopski rozum jest przydatny przy nieuprawnionym interpretowaniu prawa.


Aby wjechać na pokazanym na zdjęciu wyżej jednopoziomowym skrzyżowaniu dróg publicznych na drogę podporządkowaną należy ZGODNIE Z ZASADAMI RUCHU zasygnalizować zawczasu i wyraźnie (art. 22.5 p.r.d.) zamiar WYKONANIA MANEWRU ZMIANY KIERUNKU JAZDY w lewo zgodnie z zasadami opisanymi w art. 22.2.2. p.r.d. gdyż by opuścić tu drogę z pierwszeństwem, niezależnie od kręcenia kierownicą, trzeba przejechać w poprzek jej lewego pasa ruchu przeznaczonego do jazdy w przeciwnym kierunku. Jazda drogą z pierwszeństwem która na tym skrzyżowaniu zmienia swój kierunek w prawo nie wymaga zastosowania się kierującego do art. 22 p.r.d. gdyż kierujący nie opuszcza tej drogi i na niej nie zawraca. Zamierzając tu wjechać na drogę podporządkowaną zbliżamy się do osi jezdni włączając lewy kierunkowskaz i ustępując pierwszeństwa jadącym drogą z pierwszeństwem z przeciwnego kierunku (nie z prawej strony, gdyż pojazdy na drodze z pierwszeństwem poruszają się bez względu na jej geometrię równolegle względem siebie) opuszczamy skrzyżowanie.

Na filmie poniżej pokazano jadącego motocyklem który zapewne widząc drogę na wprost (zasłonięte znaki przez autobus i samochód ciężarowy filmujący zdarzenie) postanowił ominąć stojące pojazdy co skończyło się dla niego niezwykle szczęśliwie, bo jedynie drobną stłuczką.


Film jest przykładem na to, że pierwszeństwo łamane powinno być stosowane tylko wyjątkowo i tylko z oznakowaniem poziomym oraz/ lub/ i powtórzeniem znaku D-1 z tabliczką T-6 po lewej stronie jezdni. Zawsze się może zdarzyć, że znak po prawej będzie zasłonięty przez autobus lub samochód ciężarowy i kierowca nie znający tego miejsca na drodze będzie przekonany, że droga biegnie KLASYCZNIE na wprost. Proszę zwrócić uwagę, że nikt z jadących drogą z pierwszeństwem nie miał włączonych kierunkowskazów, gdyż nie zamierzał tej drogi opuszczać.
Wróćmy do pozaustawowych wymysłów Info-Car. Kierowcy zazwyczaj nie mają problemów z oceną sytuacji podczas wjeżdżania na skrzyżowanie oznaczone tablicą T-6 od strony drogi podporządkowanej. Większość z nich prawidłowo używa kierunkowskazów. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy mamy do czynienia z kierowcami, którzy pokonują drogę zgodnie z wyznaczonym pierwszeństwem. W odczuciu wielu z nich, użycie kierunkowskazu nie jest wówczas konieczne. Niestety jest to poważny błąd, który może mieć konsekwencje, zarówno w postaci mandatu karnego, jak również ewentualnej kolizji z powodu nie zasygnalizowania manewru. Nieprawidłowe używanie lub nie używanie kierunkowskazów zagrożone jest karą w postaci mandatu w wysokości 200 zł oraz 2 punktów karnych!

Problemy mają ci kierowcy którzy czytają takie właśnie pozbawione podstaw prawnych publikacje. Szczytem nieodpowiedzialności jest namawianie do bezprawia i równoczesne powoływanie się na prawo wykroczeń.  Na rysunku poniżej (Rys.1) zobrazowano manewr zmiany kierunku jazdy wymagający zastosowania się do wymogów art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Rys. 1
Zmiana kierunku jazdy wg  art. 22 p.r.d.

Najpopularniejszym jednopoziomowym skrzyżowaniem dróg publicznych będącym zarazem pod względem zasad ruchu jednym "skrzyżowaniem" opisanym w art. 2.10 p.r.d. jest skrzyżowanie typu X często dla poprawy bezpieczeństwa przebudowywane na złożone skrzyżowania dróg publicznych z przesuniętymi wlotami. Dzięki takiemu zabiegowi zamiast jednego mamy pod względem zasad ruchu dwa "skrzyżowania" (art. 2.10 p.r.d.) typu T. Poniżej pokazano przykłady (Rys.2)  sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy w zależności od organizacji ruchu takiego obiektu infrastruktury drogowej. Na dolnym rysunku przy większej odległości skrzyżowań od siebie,  należałoby oznakować je jako dwa osobne skrzyżowania na których droga z pierwszeństwem zmienia swój kierunek co i tak nie zmieni zasad sygnalizowania gdyż kierujący ma obowiązek poruszać się zgodnie z ich oznaczeniem pamiętając, że znaki drogowe są ważniejsze od ogólnych zasad ruchu.


Rys.2
Jednopoziomowe skrzyżowanie dróg publicznych z przesuniętymi wlotami składające się pod względem zasad ruchu z dwóch skrzyżowań (art. 2.10 p.r.d.)

Na rysunku przedstawiono układ jezdni (kolor zielony i czerwony) oraz zgodne z zasadami ruchu (art. 22.5 p.r.d.) sygnalizowanie zamiaru wykonania manewru skrętu (kolor żółty) przy różnym oznaczeniu wlotów.

Po to wyjątkowo buduje się skrzyżowania z pierwszeństwem łamanym by upłynnić i uspokoić ruch w danej relacji kierunkowej bez potrzeby ustępowania pierwszeństwa i wykonywania niebezpiecznego manewru zmiany pasa ruchu. Na obu rysunkach kierujący porusza się w kierunku z dołu do góry, ale tylko na górnym rysunku wykonuje DWA MANEWRY ZMIANY KIERUNKU JAZDY wymagające zastosowania się do wymogów art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym, takich jak zajęcie właściwego miejsca na drodze i sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy, gdyż za każdym razem kierujący opuszcza jezdnię jednej drogi, by wjechać na inną.

Jeżeli kierujący jedzie drogą posiadającą pierwszeństwo i z niej nie wjeżdża na żadną z dróg podporządkowanych, ani na niej nie zawraca, to w rozumieniu zasad ruchu nie zmienia kierunku jazdy a jeśli tak to pod względem zasad ruchu porusza się tak jak gdyby jechał tą drogą na wprost przy jej prawej krawędzi. Gdy prawy pas ruchu jest zajęty, a jezdnia jest wielopasowa to może jechać równolegle pasem biegnącym obok w tym samym kierunku pamiętając, że jeżeli skrzyżowanie (tu dwa) nie jest kierowane nie wolno mu na nim wyprzedzać pojazdów silnikowych. Skoro nie zmienia kierunku jazdy w rozumieniu zasad ruchu, to też  niczego nie sygnalizuje. 
Rys.3
Jednopoziomowe skrzyżowanie dróg publicznych na którym droga z pierwszeństwem zmienia swój kierunek

Na rysunku powyżej (Rys.3) pokazano typowe jednopoziomowe skrzyżowanie  dróg publicznych typu X na którym droga z pierwszeństwem zmienia swój kierunek. Kierujący jadąc tą drogą bez zamiaru jej opuszczenia lub zawrócenia na niej nie włącza kierunkowskazów gdyż nie zmienia kierunku jazdy w rozumieniu art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym (nie zmienia kierunku jazdy w stosunku do jej podłużnej osi) albo inaczej, nie wykonuje manewru skrętu w celu opuszczenia drogi po której się porusza.

Twierdzenie, że kierunkowskazy służą do powiadomienia innych uczestników ruchu gdzie kierujący zamierza się udać jest kłamstwem. Kierujący przed skrzyżowaniem wybiera kierunek w jakim zamierza się udać i pokonuje skrzyżowanie zgodnie z jego organizacją ruchu zależną od zastosowanego oznakowania. Jeżeli droga po której się porusza biegnie w wybranym przez niego kierunku, to jadąc nią kierujący jej nie opuszcza, a skoro tak, to nie musi niczego sygnalizować. Inni kierujący widząc pojazd bez włączonych kierunkowskazów, są informowany, że kierujący nie ma zamiaru wykonywać żadnych manewrów w rozumieniu art. 22 ustawy p.r.d., w tym opuszczać jezdni drogi po której się porusza.

Nie ulega wątpliwości, że kierujący pojazdem A zamierzając zaraz za skrzyżowaniem skręcić z drogi w prawo w celu wjazdu na parking lub posesję ma obowiązek zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni i zasygnalizować swój zamiar prawym kierunkowskazem. Cóż z tego, skoro wg Info-Car i WORD wbrew prawu ma obowiązek włączyć prawy kierunkowskaz by wskazać, że zamierza jechać na prawą stronę skrzyżowania, w wyniku czego jadący za nim nie wiedzą co zamierza uczynić, co grozi najechaniem z tyłu.

Jeżeli  kierujący pojazdem A zamierza opuścić drogę z pierwszeństwem w celu wjazdu na jedną z dróg podporządkowanych ma ustawowy obowiązek zastosować się do wymogów art. 22.2.2 i art. 22.5 p.r.d. czyli zbliżyć się do osi jezdni włączając lewy kierunkowskaz. Kierujący pojazdami oczekujący na wjazd na drogach podporządkowanych wiedzą, że będzie opuszczał drogę z pierwszeństwem, a oni niezależnie gdzie pojedzie mają obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa. Obserwują więc ten pojazd  który musi ustąpić pierwszeństwa jadącemu z przeciwnego kierunku ( nie z prawej strony, gdyż oba pojazdy poruszają się względem siebie równolegle tą samą drogą) pojazdowi B i jeżeli zamierza skręcić w pierwszą z dróg podporządkowanych jedzie cały czas z włączonym lewym kierunkowskazem, aż do momentu czytelnego zakończenia manewru zmiany kierunku jazdy, tu wjazdu za oś jezdni. Jeżeli nie wyłączy tak wcześnie kierunkowskazu to i  tak oczekujący na wjazd czeka do momentu nabrania pewności, że nie wymusi pierwszeństwa.

Kierujący pojazdem B postępuje wg tych samych zasad. Zbliżając się z zamiarem skrętu w prawo na pierwszą lub drugą z dróg podporządkowanych musi włączyć prawy kierunkowskaz i zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni drogi z pierwszeństwem (art. 22.2.1, art. 22.3, art. 22.5 p.r.d.). Tym razem kierujący na drugiej z dróg podporządkowanych może zachowując szczególną ostrożność, wjechać na skrzyżowanie, a ten z pierwszej zanim wjedzie musi mieć pewność na której z dróg podporządkowanych skręcający pojazdem B zakończy manewr, gdyż włączony prawy kierunkowskaz daje mu tylko informację o zamiarze wykonania manewru skrętu w prawo z jezdni drogi z pierwszeństwem.

Ponieważ kierujący drogą z pierwszeństwem ma pierwszeństwo przed obydwoma pojazdami na drogach podporządkowanych to na stosunkowo dużych obiektach chcąc skręcić na drugi z wylotów może włączyć kierunkowskaz dopiero po minięciu pierwszego z nich. 

Nieprawidłowe używanie kierunkowskazów jest tak samo karane jak ich nie używanie i też jest zagrożone karą w postaci mandatu w wysokości 200 zł oraz 2 punktów karnych!

Obowiązkiem organizatora ruchu i audytora BRD jest zadbanie o to by każde skrzyżowanie dróg publicznych w rozumieniu obiektu budownictwa drogowego, zarówno proste jak i złożone, było właściwe i jednoznacznie oznakowane w całkowitej zgodzie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych będące podstawowymi aktami w związku z zasadami ruchu które mają obowiązek być i co do zasady są zgodne z obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym. 

Wszystkie inne akty wykonawcze tworzone już w całości przez naszych rodzimych ekspertów mają obowiązek być zgodne z tymi podstawowymi. Tu już niestety tak dobrze nie jest - np. liczne błędy językowe, rysunkowe i merytoryczne w załącznikach do rozporządzenia 220 "czerwona książeczka". Ale to już temat na inną opowieść.
Szerokości